Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 17

(в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес.

Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.нов модел на здравни грижи , нови социални умения. Участието в програмата е доброволно и безплатно

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма ФАР BG 2006/018.343.01.01

Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ

Договор за безвъзмездна помощ BG 2006/018.343.01.01 – 3.61.

Въвеждане на нова психо-рехабилитационна програма в ДПБ-Суходол
 
В периода декември 2008 - ноември 2009 г. ДПБЛНА в партньорство с НПО „Деметра” - Бургас работи и успешно приключи изпълнението на финансирания по програма ФАР проект „Въвеждане на нова психо-рехабилитационна програма в ДПБ-Суходол”. 

Общата сума на безвъзмездна финансова помощ бе 321 401,5 евро

В рамките на проекта бе проведено проучване на европейския опит в областта на психо-социалната рехабилитация и на база най-доброто от този опит бе разработена и въведена нова психо-социална рехабилитационна програма. Тя се базира върху био-психо-социалния модел, който изхожда от разбирането, че биологичната , психичната и социалната система при човека взаимно си влияят. Поради това интервенциите в програмата се реализират паралелно и координирано на няколко взаимно свързани равнища, съответно биологичо, психично и социално.

Идеята на програмата е на пациентите да се предоставя нов модел на здравни грижи и те да развият нови социални умения, с цел да се повиши тяхната адаптивност и лични способности. Предоставените социални услуги подпомагат пациентите да се върнат в общността и успешно да се реинтегрират. Формите и методите на работа са разнообразни и са индивидуално съобразени с потребностите на пациентите. В реализираната програма се предоставя трениране на социални умения, консултиране, мотивационно интервю, трудова терапия,организиране на свободното време и осигуряване на възможности за спорт и забавления.

Работата със семействата е много важна и тя е основна част от изграждането на подкрепяща социална мрежа на пациента. Услугите, които се предоставят са свързани с консултиране и обучение на хората от близкото социално обкръжение.

Разработената специално за целите на проекта програма предполага и нови методи за работа с целевата група, като за това се проведе обучение не само на екипа по проекта, но и на персонала на болницата. Опита на участниците в проекта се мултиплицира и даде съответните положителни резултати върху работата на всички в ДПБЛНА в дългосрочен план.

С цел подобряване условията на живот в стационара на ДПБ-Суходол със средства по проекта бе ремонтирана и съвременно оборудвана една от сградите на болницата. Подобряването на материалните условия в болницата подкрепи терапевтичния успех на пациентите отново в дългосрочен план.

Участието в програмата е доброволно и безплатно, като по този начин се осигурява достъпност и равнопоставеност на всички пациенти търсещи помощ.

Успехът на проекта “Въвеждане на нова психо-рехабилитационна програма в ДПБ-Суходол” наложи новата програма за работа. В момента се използва тази програма в процеса на психо-социална рехабилитация в ДПБЛНА.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДПБЛНА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


Използваме "бисквитки", за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Вижте още тук.