Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от наш лекар на ул."Иван Гешов" 17

(в сградата на Белодробна болница, партер) и направени необходими кръвни изследвания в лабораторията ни на същия адрес.

Назначените от лекаря кръвни изследвания могат да бъдат направени и в други сертифицирани лаборатории.субституиращо лечение на лица със зависимост към опиатни психоактивни вещества

за лечение на наркомании в ДПБЛНА гр. София, 1362, кв. „Суходол“, тел. 931 69 09; факс 832 91 45


1. ИСТОРИЯ

2. ЗА ВЕЩЕСТВОТО

3. ПРОГРАМНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

6. СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

7. КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

8. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

10.ДОЗОВ РЕЖИМ

11.ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

12.СИСТЕМА ОТ ПРИВИЛЕГИИ И САНКЦИИ

13.УРИННО ТЕСТУВАНЕ

14.ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

15.ПРАВИЛА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА МПП

16.ЕКИП НА ПРОГРАМАТА


ИСТОРИЯ

МПП се прилага с успех в почти целия свят от края на 60 год. на миналия век ,преди всичко като един от основните елементи в намаляване на здравни и социални щети от наркоманното поведение.В България МПП стартира на 15.11.1995 към НЦН гр София, с 30 пациента . Към настоящият момент МПП обхваща 300 човека наркозависими.


ЗА ВЕЩЕСТВОТО

Метадонът е синтетичен фармацевтичен продукт, предназначен за субституиращо лечение на лица със зависимост към опиатни психоактивни вещества.

Основното фармакологично качество на метадона е пълното премахване на абстинентните явления при опиевата зависимост, без да настъпва еуфоризиращо и наркотично действие. Продължителното прилагане на адекватни дози е медицински безопасно. Въпреки някои странични действия, до сега метадонът не е показъл токсични ефекти спрямо никой орган в човешкото тяло. Няма контраиндикации за неговото приложение, вкл. бременност.

Друго важно качество на веществото метадон е възможността за перорално приемане, което има важно значение при инжектиращите се зависими с оглед превенция на HIV, хепатит “С “ и “В “, други кръвно- преносими инфекции, характерни за този рисков контингент.


ПРОГРАМНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Програмата е дългосрочна, високопрагова, високоструктурирана. Разполага с обучен и мотивиран екип, подходяща база. Има ясни процедури за прием и изписване, регламент, критерии за получаване на метадон за вкъщи. Програмата има фиксирана социална политика, строг контрол върху изписването, съхранението и даването на метадон, разполага и със система за оценка на ефективност.Освен лечение с метадон програмата предлага психосоциални интервенции - индивидуално, групово


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Основните цели и задачи на програмата са:

1. Контрол на наличната зависимост към опиати, с цел минимизиране на употребата на наркотични вещества.

2. Намаляване тежестта на зависимост и компулсивно инжектиране на хероин.

3. Постигане и поддържане на приемливо ниво на медицинско и социално функциониране.

4. Постепенна ресоциализация и реинтеграция на пациентите.

5. Намаляване на криминалността, свързана с употребата на нелегална дрога и подобряване на обществената сигурност.

6. Опазване на общественото здраве, вкл. здравето на индивидите, които не употребяват наркотични вещества. Акцентът се поставя върху предотвратяване разпространението на HIV- инфекцията, водеща до СПИН, инфекциозни болести, като хепатит “В” и “С”, туберкулоза, луес и други кръвно и сексуално преносими заболявания.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

. Цялостната оценка на нуждите на пациентът се финализира с подписване на терапевтичен договор, който е за период от 1 до 3 години.


СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

1.Организация на лечебния процес

Лечебният процес се базира на модела “ фази на лечението “, структуриран и описан от Moolchan – Hoffman. В същността е разбирането, че зависимостта е хронично- рецидивиращо заболяване и пациентите с опиева зависимост се нуждаят от дългосрочно лечение, което е структурирано в съответните фази:

1. Интензивна стабилизация – включва прекратявяне на злоупотребата с опиати, постигане на поддържаща доза метадон, общо стабилизиране, продължителност от 1 до 3 месеца

2. Обвързване и рехабилитация – обвързване с дългосрочните цели на програмата, активно участие в лечебния процес, постигане на задоволително ниво на биологично, психично и социално функциониране. Обща продължителност от 6 до 12 месеца.

3. Медицинско поддържане –намалена интензивност на терапевтична работа и контакт с програмата / в съответствие с индивидуалните нужди/, по – често уринно тестуване, метадон за вкъщи / 3 до 6 дни/, периодична оценка на функционирането в основните области / на 3 – 4 месеца /.

4.Метадонова детоксификация планувана по желание на пациента и задължителна при груби нарушения т.е. физическа агресия към екипа или пациенти, доказани опити за изнасяне на метадон и продажбата му на черния пазар. При заявено желание, детоксификацията е краткосрочна или дългосрочна: от 21 дни до 6 месеца


Критерии за включване в програмата

1.Навършени 18 години;

2.Наличие на критерии по МКБ 10 за диагностициране на зависимост към опиеви агонисти;

3. Анамнеза за редовна злоупотреба с опиати за период минимум три години;

4. Интравенозна употреба на опиати в продължение минимум на една година;

5. Документирани поне три неуспешни опита за лечение в две различни терапевтични програми, без трайно преустановяване на злоупотребата;

6. Липса на тежко експлозивно личностово разстройство с антисоциални прояви;

7. Липса на психотично разстройство в момента на включване в програмата;

8. Липса на актуални наказателни дела или предстояща военна служба;

9. Валидни документи за самоличност / лична карта / и постоянна адресна регистрация;

10. Възможност зо ежедневно посещение на програмата;

11. Добра мотивация и наличие на семейна или друга подкрепяща среда със заявено съгласие за договорено сътредничество в терапевтичния процес.


Важно: С предимство се приемат кандидати, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, серопозитивни за HIV, хепатит “ В ” и “ С “ в остра фаза.

В програмата не се приемат лица, административно изписани от друга метадонова програма за системно неспазване на правилата и проявена физическа агресия към екипа.


Процедури за изписване от програмата

1. Планово изписване, по желание на пациента.

2. Изписване поради непредвидени обстоятелства

3. Административно изписване


Дозов режим

Лечението се провежда с Метадон хидрохлорид, под формата на таблети Метадикт, разтворими във вода. Дозата е индивидуална всеки пациент. Средна доза за стабилизация е от 60 до 120 мг.

Политика на посещаване на програмата

През първата фаза от лечението, пациентът посещава програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно.

През втората фаза програмата също се посещава ежедневно.

През третата фаза – на медицинско поддържане, която е времево неограничена, в зависимост от справяне с правилата на програмата, всеки пациент е включен в една от следните групи за посещение на програмата:

- Ежедневно посещение;

- Шест пъти седмично;

- Пет пъти седмично;

- Три пъти сидмично;

- Два пъти седмично;

- Един път седмично- за пациенти с много добро функциониране и без никакво нарушение до момента.

През четвъртата фаза посещението в програмата е съобразено с индивидуалният терапевтичен план.


Система от привилегии и санкции

Основна привилегия в програмата е даването на метадон за вкъщи.

Което се осъществява по определени критерии

Санкции

Целта е да коригират поведение, което не е желателно и нарушава правилата на програмата.

Санкциите са:

1. Устна забележка;

2. Писмена забележка;

3. Отнемане на привилегии;

4. Официално предупреждение;

5. Последно писмено предупреждение;

6. Административно изписване.


Когато има тежко нарушение на програмата, а именно: вербална и физическа агресия, доказани опити за изнасяне на метадон, опити за даване на чужда урина и отричателен тест за метадон следва административно / дисциплинарно / изписване.


Уринно тестуване


Контрол върху злоупотребата с непредписани психоактивни вещества, приема на метадон, както и да обективизира критерия за даване на метадон за вкъщи и за оценка ефективността на програмта. Тестуването се назначава по преценка на екипа и се извършва под сепервизията на медицинската сестра.

При отказ да се даде урина за тестуване, тестът се приема за положителен. При наличие на положителен тест, пациентът започва или продължава да посещава програмата ежедневно за срок определен от екипа. Повторното тестуване се извършва не по- рано от 14 дни. При три положителни уринни теста се преразглежда оставането на пациента в програмата(административно изписване).


Психосоциални интервенции

- информиране;

- индивидуално консултиране;

- семейно консултиране;

- индивидуална психотерапия- Роджърсова и краткосрочна психотерапия;групова психотерапия


Правила за пациентите в метадоновата програма

1.Спазване на работното време на програмата

- Да не се посещава програмата в ден, за който имат метадон;

- Метадон се получава лично от пациентите и се изпива в присъствие на сестрата;

- Пациент, който се яви след края на работното време на програмата, не получава дневната си доза за деня;

2. Спазване на определената група за посещение на програмата

- Пациент, който е изгубил или разлял метадона си, посещава програмата ежедневно за срок не по- малък от 6 месеца. За програмата това означава, че той не може отговорно да съхранява предписаното му вещество.Преминава през всички групи за посещение на програмата по преценка на екипа, като трябва да покрие изискванията: липса на злоупотреба с психоактивни вищества, спазване на правилата и социалната политика на програмата, редовно приемане на предписания метадон и неговото изпиване в присъствие на мед. сестра;

- Метадон за в къщи се дава за не повече от 6 дни;

- При отсъствие от програмата, пациентът губи правото си на метадон за деня, а при три неявявания се изписва административно.

3. Спазване указанията за прием на метадон и контрол.

- Дозите са индивидуални, назначават се от лекар, обсъждат се с пациента;

- Метадонът се изпива пред сестрата;

- При опит за неизпиване на матадон / задържане в уста, изливане в шише, теглене със спринцовка и др. /, пациентът се предупреждава за изписване. При втори такъв опит се изписва административно.

- При словесна и физическа агресия, пациентът се изписва административно, без намаляващи дози;

- Тестуването с уринни тестове се извършва по преценка на екипа; тестуването се извършва при супервизия от мед. сестра;

- Пациентът трябва да даде урина винаги когато това е поискано;

- При даване на чужда урина или при такъв опит, пациентът се предупреждава за изписване. При повторение се изписва административно;

- При отказ да се даде урина за тест се отбелязва положителен резултат, а при три такива следва административна изписване;

- При положителен резултат от тестуването, пациентът посещава програмата ежедневно за неопределен срок

- При отрицателен уринен тест за метадон, пациентът се изписва административно;

- Екипът е в правото си да проверява пациентите за следи от инжектиране.


Екип на програмата

Състои се от:

Ръководител на програмата

Лекуващ лекар

Психолози

Медицински сестри


Използваме "бисквитки", за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Вижте още тук.