!!! Поради извършване на ремонтни дейности в стационара на болницата в кв. "Суходол", временно ще бъде ограничен приема на пациенти в периода 01.09.2019 - 31.12.2019 г. !!!структура и леглови фонд на ДПБЛНА

I. КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК , находящ се в сградата на ул. Пиротска 117, гр.София, състоящ се от:

А. Информация и регистратура;
Б. Лекарски консултативни кабинети  за прием и амбулаторно лечение;
В. приемен кабинет към КДБ, в който се извършва приемането на пациентите.

ІІ. МЕТАДОНОВА ПОДДЪРЖАЩА ПРОГРАМА (МПП)
находяща се в сградата на ул. Пиротска 117, гр.София. 
Осъществява поддържащо лечение на зависими към наркотични вещества пациенти с метадон. 
"Приема се извършва по листа на чакащи, и по определени медицински показания"

ІII. ЦЕНТЪР ЗА ДНЕВНИ ГРИЖИ БЕЗ ЛЕГЛА  
за лица, зависими към психоактивни  вещества, включващ помещения за психосоциална рехабилитация за 10 пациента, находящ се на ул. Пиротска  117, гр.София. 

ІV. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 
(по договор с НЦН), находяща се в сградата на ул. Пиротска  117, гр.София

V. СТАЦИОНАРЕН БЛОК – в кв. СУХОДОЛ , който се състои от 40 легла разпределени: 

А. ОТДЕЛЕНИЕ за детокс на лица, злоупотребяващи с алкохол и психоактивни субстанции - 10 легла (мъже и жени), изискващи висока степен от грижи.
В сектора се провежда краткосрочна (двуседмична програма) за медикаментозно лечение на абстинентни състояния (детоксификация), които не могат да бъдат овладяни в амбулаторни условия. В него се извършва и стационарно лечение на абстинентни състояния, алкохолен делир и други психични разстройства, свързани със злоупотреба и/или зависимост към алкохол, които не могат да бъдат овладяни в амбулаторни условия.
Лечението се извършва в режим на изолация на пациентите в рамките на павилиона. Пациентите се приемат по спешност без листа на чакащи. 

Б. ОТДЕЛЕНИЕ за лечение на лица, злоупотребяващи и/или зависими към алкохол (мъже и жени) със средна степен зависимост от грижи.
Отделението разполага с 20 легла. След преодоляване на острото състояние се провежда средносрочна стационарна програма за долечение, стабилизация и превенция на рецидива. Общата продължителност на лечебната програма е 30 дни.

В. ОТДЕЛЕНИЕ за психосоциална рехабилитация на лица зависими към психоактивни вещества с ниска степен от грижи - 10 легла (мъже и жени);
В отделение за ПСР се провежда дългосрочна стационарна програма за рехабилитация на пациентите, завършили успешно двуседмична детоксификационна програма в сектора с висока степен на зависимост от грижи или в друго лечебно заведение.

V. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК, състоящ се от административни, стопански и обслужващи звена, неучастващи пряко в диагностично-лечебната дейност на ДПБЛНА