Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм (ДПБЛНА)

Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм (ДПБЛНА) е единствено по рода си у нас специализирано лечебно заведение за оказване на здравна помощ на лица с  наркомана  и алкохолна зависимост, съдържащо в себе си характеристиките на здравните заведения в Република България. 

ДПБЛНА е институция с продължителни традиции. Началото е положено още през 1969 като кабинет за лечение на алкохолизъм и  тютюнопушене. Настоящият си статут на  юридическо лице на бюджетна издръжка  към Министерството на здравеопазването болницата получава с Постановление на Министерски съвет № 363 от 29.12.2004 г. 

В предмета на дейност на ДПБЛНА влиза профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими лица, лица с психични разстройства, породени от алкохолизъм и наркомании. Пациентите не заплащат престоя си и предлаганите услуги, независимо от това, дали са здравно осигурени ли не.

Основни лечебни методи и подходи са скрининг, амбулаторна детоксикация, индивидуална и семейна психотерапия и консултация, метадонова поддържаща програма, програма „Дневен център”, Клуб на зависими пациенти в лечение и техните семейства – иновативен метод, пряко насочен към  работа със семейството на пациента, основан на световно признатата методология на проф.Худолин.

Същинската болнична дейност на ДПБЛНА се извършва в стационарния блок в кв.Суходол, който включва отделения с 40 легла. Болницата е построена на земя публично- държавна собственост с принципал Министерство на здравеопазването.

Висшият медицински персонал включва  13 души – лекари-специалисти с една и повече придобити специалности и научни степени, някои от които са едновременно и преподаватели към Медицински университет – София. 

Персоналът на болницата, включващ освен лекари, психолози, социални работници, професионалисти по здравни грижи и др., е обучен за работа по програми, включващи най-доброто от европейския опит  в осъществяването на дейности от медицинско и психо-социално естество. Тези програми са насочени към предоставяне на нов модел здравни грижи и формиране на нов начин на живот на пациентите, повишаване адаптивността и личните им способности с цел подобряване на социалното им функциониране и  улесняване повторното им  вграждане в обществото. 

ДПБЛНА се управлява и представлява от директор. Понастоящем тези функции се изпълняват от  доц.д-р Соня Тотева, дм – магистър по медицина, с придобита специалност по „Психиатрия”, кандидат на медицинските науки и доцент по  „Психиатрия”.    Доц. Тотева  има над  30 години стаж по специалността. Понастоящем тя е и преподавател в МУ – София, член на  ESBRA (Европейска асоциация за биомедицински проучвания по алкохолизъм), представител на България в Комитета по Национална политика и дейности към ГД САНКО, член на работната група към Европейски форум „Алкохол и здраве”, председател на Управителния съвет на Българската асоциация за профилактика на наркомании.


ДПБЛНА е база за обучение на студенти и специализанти по медицина и социални дейности от Медицински университет, Софийски и Нов български университети.

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:

02/931 61 09; факс: 02/832 91 45

02/920 20 66 – стационарен блок Суходол