ДПБЛНА

Защото изборът има значение!

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Новини

Актуални новини

Печат ПДФ

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ

1303 гр.София, ул.”Пиротска” № 117,тел. 832 51 67; факс: 832 91 45

ХАРТА НА ПАЦИЕНТА

Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм осъществява своите диагностични, лечебни, рехабилитационни и учебни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, потърсил помощ при нас, ИМА ПРАВО:

 • ДА ПОЛУЧИ своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, етническа принадлежност, религиозни и културни убеждения

 • ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с Правилника на отделението и задълженията, които засягат поведението му като пациент

 • ДА ЗНАЕ името на лекаря, който го лекува, името на медицинската сестра и екипа, които го лекуват и се грижат за него

 • ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител

 • ДА ПРИЕМЕ ИЛИ ОТХВЪРЛИ предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях

 • ДА БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО изследван и лекуван чрез утвърдените в медицината методи и средства

 • ДА БЪДЕ ГАРАНТИРАНА тайната на личните му данни и здравословното му състояние

 • ДА БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО УВЕДОМЕН и правилно информиран при необходимост от превеждането му в друго лечебно заведение

 • ДА СЕ СЪВЕТВА с други лица, ако ръководството на болницата му предложи включване в клинично изпитване на нови методи и лекарства, както и да откаже такова включване

 • ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА от подкрепата на семейството и близките по време на лечението си

 • ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с разходите по лечението му, независимо от източника на плащане

 • ДА ПОЛУЧИ ДОБРО медицинско обслужване, дори когато е в състояние близко до смъртта, за да завърши жизнения си път с достойнство

 • ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ за подаване на сигнали пред ръководството на болницата и други институции, когато счита, че правата му са нарушени